Бүтэц зохион байгуулалт - Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар

Go to content

Main menu:

ТАНИЛЦУУЛГА
БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Газрын дарга

ХАВДСИЛАМ ЗАУРЕ

Боловсрол, мэргэжил:

✱1987 онд МУИС-ийг химич, химийн багш мэргэжлээр

✱1994 онд МУИС-ийг химийн ухааны магистр

Ажлын туршлага:

✱1987-2000 онд Алтай бүрэн дунд сургуульд багш

✱2000-2010 онд Мэргэжлийн хяналтын газарт Боловсролын хяналтын улсын байцаагч

✱2010-2016 онд Мэргэжлийн хяналтын газарт Хэлтсийн дарга, Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч

✱2016 оны 9-р сараас БСУГ-ын дарга

Мэргэжил-арга зүйн нэгжийн дарга, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

АЗАМАТ ЕРКЕГҮЛ

Боловсрол, мэргэжил:

✱1995 онд МУИС-ийг монгол хэл, уран зохиолын багш мэргэжлээр

✱1997 онд “ Отгонтэнгэр “ Дээд Сургуулийг хуульч цол, эрх зүйч мэргэжлээр

✱1997 онд МУИС-д Боловсролын ухааны магистр

Ажлын туршлага:

✱1995-1996 онд Улаанбаатар хотын 3-р сургуульд монгол хэлний багш

✱1997 онд оноос Боловсролын газарт монгол хэл, уран зохиолын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

✱2016 оноос БСУГ-ын Мэргэжил, арга зүйн нэгжийн дарга, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Төрийн захиргааны нэгжийн дарга, санхүүгийн дотоод аудит хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

РАХМЕТ СЕРИКБОЛ

Боловсрол, мэргэжил:

✱1999 онд Казахстан улсын Костанайн Улсын их сургуулийг эдийн засагч-менежер мэргэжлээр

✱2002 онд Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Удирдлагын академийг Төрийн удирдлагын менежерээр тус тус төгссөн

Ажлын туршлага:

✱1999-2000 онд Аймгийн Нэгдсэн Сууц өмчлөгчдийн холбооны захирал

✱2003-2013 онд Боловсрол, соёлын газарт төсөв, санхүү хариуцсан мэргэжилтэн

✱2013-2016 онд Боловсрол, соёлын газарт ТЗН-ийн дарга, төсөв санхүү хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

✱2016 оноос БСУГ-т ТЗН-ийн дарга, санхүүгийн дотоод аудит хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Арга зүйн нэгж

ХОЖАГАЙН АЗАТБЕК

Боловсрол, мэргэжил:

✱2000 онд МУИС-ийн Ховд дахь салбар сургуулийн Математикийн багш мэргэжлээр төгссөн

✱2009 онд МУБИС-д Боловсрол судлалын магистр

Ажлын туршлага:

✱2000-2005 онд Өлгий сумын 4-р БДС-д математик, мэдээлэл зүйн багш

✱2005 оноос БСУГ-т математик, мэдээлэл зүйн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

САРСЕНБЕК ЕРИЯ

Боловсрол, мэргэжил:

✱1985 онд Ховдын Багшийн Дээд сургуулийг мат-физикийн багш мэргэжлээр

✱2007 онд Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Удирдлагын академийг Төрийн удирдлагын менежерээр тус тус төгссөн

Ажлын туршлага:

✱1985-1996 онд Сагсай сумын БДС-д мат-физикийн багш

✱1996-1997 онд Сагсай сумын БДС-д сургалтын менежер

✱1997-2000 онд Сагсай сумын БДС-ийн захирал

✱2000-2007 онд Сагсай сумын БДС-д мат-физикийн багш

✱2007-2013 онд Өлгий сумын Дарын Цогцолбор сургуулийн захирал

✱2013-2016 онд аймгийн ЗДТГ-ын НХХэлтсийн дарга

✱2016 оны 10-р сараас БСУГ-т Физик, газар зүйн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

УКАН БОТАКӨЗ

Боловсрол, мэргэжил:

✱2000 онд МУИС-ийн Ховд дахь салбар Их сургуулийг орос-англи хэлний багш мэргэжлээр

✱2007 онд МУБИС-ийн Магистр

Ажлын туршлага:

✱2000-2001 онд Өлгий сумын 3-10 жилийн сургуульд англи хэлний багш

✱2001-2005 онд Өлгий сумын Ахлах сургуульд англи хэлний багш

✱2005 оноос БСУГ-т Гадаад хэлний боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

ХАСЫМХАН СЕРИКБОЛ

Боловсрол, мэргэжил:

✱2003 онд МУИС-ийг Улс төр судлаач, нийгэм судлалын багш мэргэжлээр төгссөн

✱2008 онд МУБИС-д "Боловсролын удирдахуйн ухааны магистр"-ын зэрэг хамгаалсан

✱2009 оноос МУБИС-ийн докторант

Ажлын туршлага:

✱2003-2004 онд Бугат сумын БДС-д түүх, ниймийн багш

✱2004-2012 онд ХИС-ийн Баян-Өлгий аймгийн салбар сургуульд түүх, ниймийн багш

✱2012 оноос БСУГ-т түүх, нийгмийн ухааны боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

КӨКИ СЕРИКГҮЛ

Боловсрол, мэргэжил:

✱1996 онд Баян-Өлгий аймгийн Багшийн сургуулийг цэцэрлэгийн хүмүүжүүлэгч багш

✱2013 онд Газарчин дээд сургуулийн СӨБ-ын арга зүйч багш

✱2015 онд Газарчин дээд сургуулийн "Боловсрол судлалын магистр"-ын зэрэг хамгаалсан

Ажлын туршлага:

✱1999-2013 онд Бугат сумын хүүхдийн цэцэрлэгт багш

✱2013-2014 онд Бугат сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч

✱2015-2016 онд БСГ-т Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

✱2016-2017 онд Өлгий сумын хүүхдийн 13 дугаар цэцэрлэгт арга зүйч

✱2017 оноос БСУГ-т Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Боловсрол, мэргэжил:

Ажлын туршлага:

ХОЖАНИЯЗ ЗАМАНБЕК

Боловсрол, мэргэжил:

✱2000 онд УБИС-ийг биеийн тамирын багш мэргэжлээр

✱2008 онд Сэрүүлэг ДС-ийг Бизнесийн менежмент мэргэжлээр тус тус төгссөн

✱2010 онд ХУИС-ийн "Удирдах ухааны магистр"-ын зэрэг хамгаалсан

Ажлын туршлага:

✱2000-2001 онд Өлгий сумын 4-р БДС-д биеийн тамирын багш

✱2001-2009 онд ДКУИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуульд биеийн тамирын багш

✱2009 оноос БСУГ-т Биеийн тамир, эрүүл мэндийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Боловсрол, мэргэжил:

Ажлын туршлага:

ИБРАГИМ АСЕМГҮЛ

Боловсрол, мэргэжил:

✱1999 онд Казахстан улсын Алматы хотоос БИС-ийн казах хэл, уран зохиолын багш мэргэжлээр төгссөн

✱2011 онд ХУИС-ийн "Боловсрол судлалын ухааны магистр"-ын зэрэг хамгаалсан

Ажлын туршлага:

✱1999-2009 онд Өлгий сумын 1-р БДС-д казах хэл, уран зохиолын багш

✱2009 оноос БСУГ-т Казах хэл, уран зохиолын боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Боловсрол, мэргэжил:

Ажлын туршлага:

ЗАРХУМ НУРГҮЛ

Боловсрол, мэргэжил:

✱2001 онд УБИС-ийг хими, байгаль-шинжлэлийн багш мэргэжлээр төгссөн

✱2008 онд Удирдлагын академид Нутгийн удирдлагын менежер

✱2009 онд МУБИС-д "Боловсрол судлалын магистр"-ын зэрэг хамгаалсан

Ажлын туршлага:

✱2001-2005 онд Өлгий сумын 4-р БДС-д хими, байгаль-шинжлэлийн багш

✱2005 оноос БСУГ-т насан туршийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Төрийн захиргааны нэгж

ШЕРИЯЗДАН САЙРАНГҮЛ

Боловсрол, мэргэжил:

✱2002 онд МУБИС-ийн харьяа Баян-Өлгий аймгийн Багшийн коллежийг бага ангийн багш мэргэжлээр төгссөн

✱2012 онд ХУИС-д "Боловсрол судлалын магистр"-ын зэрэг хамгаалсан

Ажлын туршлага:

✱2003 онд Боловсролын газарт нарийн бичиг

✱2007 оноос БСУГ-т статистик мэдээ, мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

НЭГДЭЛХАН МУХТАР

Боловсрол, мэргэжил:

✱2012 онд “Мандах Бүртгэл” ДС-ийг нягтлан бодох бүртгэл мэргэжлээр төгссөн

Ажлын туршлага:

✱2012-2013 онд “Бриллиант” ХХК-д нягтлан бодогч

✱2013-2017 онд “Хөх Аргамаг ХХК”-д нягтлан бодогч

✱2017 оноос БСУГ-т нягтлан бодогч

ЕЛЕУБАЙ МАРАТ

Боловсрол, мэргэжил:

✱2002-2006 онд УБ хотын Олон Улсын судлалын ДС-ийг Олон Улс худалдаа бизнесийн менежмент мэргэжлээр төгссөн

Ажлын туршлага:

✱2011-2012 онд Аймгийн нисэх буудалд аюулгүй байдлын шалгагч

✱2013-2016 онд Өлгий сумын 1-р БИНХ-ын дарга

✱2016 оноос БСУГ-т нярав

БОЛАЙ УРАНЦЭЦЭГ

Боловсрол, мэргэжил:

✱2011 онд УБ хот, ‘’Чингис-Хаан’’ ДС-ийг Гадаад хэл-аялал жуулчлалын менежер, зохион байгуулагч мэргэжлээр

✱2014 онд ХИС-ийг Англи-хэлний багш мэргэжлээр тус тус төгссөн

Ажлын туршлага:

✱2012-2013 онд УБ хотод ‘’Шүрэн’’ аялал жуулчлалын баазд менежер

✱2013-2015 онд ‘’Досмухан’’ ХХК-д менежер

✱2016 онд Шегиртай сувилалд менежер

✱2016 оноос БСУГ-т нарийн бичгийн дарга

ХАБЫЛ СЕРИКБОЛСЫН

Боловсрол, мэргэжил:

✱2015 онд Энэтхэг улсын Нью-Дели хотын Shridhar их сургуулийг IT (Мэдээлэл технологи) мэргэжлээр төгссөн

Ажлын туршлага:

✱2015-2016 онд Боловсрол, соёлын газрын нарийн бичгийн дарга

✱2016 оноос Боловсрол, соёл, урлагийн газарт IT (Дотоод сүлжээ), хүний нөөц хариуцсан ажилтан

Боловсрол, мэргэжил:

Ажлын туршлага:

САНИ АЖАР

Боловсрол, мэргэжил:

✱1996 онд 10 жилийн дунд сургууль төгссөн

Ажлын туршлага:

✱2014 оноос Боловсрол, соёл, урлагийн газарт үйлчлэгч

ХУРМАНБАЙ БЕРДИБЕК

Боловсрол, мэргэжил:

✱1998 онд Алтай сумын БДС-ийг төгссөн

✱2003 онд БХИС-ийн жолооны багш мэргэжлээр

✱2012 онд Сэрүүлэг ДС-ийн ня-бо мэргэжлээр тус тус төгссөн

Ажлын туршлага:

✱2003-2005 онд МСҮТөвд жолооны багш

✱2005 оноос БСУГ-т жолооч

МАУЛИТ БЕРДИБЕК

Боловсрол, мэргэжил:

✱1992 онд 3-р БДС төгссөн

Ажлын туршлага:

✱1993-1998 онд "Саулет" ХХК-д норомчоор ажилласан

✱1998-2001 онд ХААГ-т жижүүр

✱2002-2012 онд Өлгий сумын 5-р БДС-д галч

✱2012 оноос БСУГ-т жижүүр

АШИМ БАХЫТЖАН

Боловсрол, мэргэжил:

Ажлын туршлага:

ТОХТАРХАН БАУЫРЖАН

Боловсрол, мэргэжил:

✱2006 онд 3-р БДС-ийг төгссөн

Ажлын туршлага:

✱2010 оноос БСУГ-т жижүүр

Цахим холбоос
Холбоо барих
Хөгжимт драмын теартын 3-р давхар, 5-р баг,
Өлгий сум, Баян-Өлгий аймаг, Монгол улс
7042-2367
bsgbu_edu@yahoo.com
Copyright © 2013-2020 www.edu.bo.gov.mn
хүлээн авах бол манай сайтад бүртгүүлнэ үү.
Та шинэ мэдээ мэдээллийг и-мэйл хаягаараа


Back to content | Back to main menu