Салбарын тушаал, шийдвэр, албан даалгавар, бусад - Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

Go to content
Салбарын тушаал, шийдвэр, албан даалгавар, бусад
НЭР
ДУГААР
БАТАЛСАН ОГНОО
ХАВСРАЛТ
Аймгийн БШУ-ны газар, нийслэлийн боловсролын газрын ажиллах үлгэрчилсэн журамА/612022.02.22Татах
ЭЕШ-ын журам батлах тухай
А/052022.02.15Татах
Танхимын сургалтад шилжих тухайА/382022.02.09
КОВИД-19-ын эсрэг вакцины нэмэлт тунгаар вакцинжуулах тухай
А/012022.01.05Татах
КОВИД-19-ын эсрэг вакцины нэмэлт тунгаар вакцинжуулах тухайА/5642021.09.10
ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол052021.05.25Татах
Ур чадварын нэмэгдэл олгох шалгуур үзүүлэлтА/35, А/10, 92021.02.01
БШУ-ны салбарын албан хаагчид шагнал олгох журамА/232020.08.17
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2020 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ

2020
Хоолны норматив батлах тухайА/166, А/559, 2222020.12.02
Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлэх журамА/8032019.12.17
"Мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах, мэргэжлийн зэргийг хэвээр хадгалах журам'' цэцэрлэгА/8542019.12.31
ЗГ-ын тогтоол "Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай"
4502019.12.18
ЕБС-ийн суралцагчдад сурах бичиг төлбөртэй ашиглуулах үйлчилгээний журам
А/3022019.05.14
Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт 08-д өөрчлөлт оруулах тухайА/1792018.06.29
МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ, ХАСАХ ЖУРАМ
А/8122018.12.20
ЗГ-ын албан даалгавар "Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай"012017.10.26
Back to content