Тайлан, мэдээ - Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

Go to content
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ
3 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Back to content