Танилцуулга - Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

Go to content
ТАНИЛЦУУЛГА
 
Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар нь 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй, Мэргэжил арга зүйн хэлтэс, Захиргаа, удирдлагын  хэлтэс гэсэн бүтэцтэйгээр ажиллаж, УИХ, Засгийн газар, аймгийн ИТХ, Засаг даргын бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, иргэдэд үзүүлэх боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, боловсролын байгууллагыг төрийн болон мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж  байна.
 
1.    Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга: С.Хонаев

2.    Сургалт, судалгаа, арга зүйн асуудал хариуцсан хэлтэсийн дарга: А.Еркегүл

3.    Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга: Р.Серикбол

4.    Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч: А.Болат

5.  Физикийн боловсрол, шинжлэх ухаан, технологи, инноваци, дээд боловсрол, мэргэжлийн боловсролын сургалт, багшийн хөгжил, орчин хариуцсан ахлах арга зүйч: С. Ерия

6.    Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан ахлах арга зүйч: К.Серикгүл

7.    Математик, мэдээллийн технологийн боловсрол хариуцсан ахлах арга зүйч: Х.Азатбек

8.    Нийгмийн ухааны /түүх, нийгэм судла, иргэний ёс зүй/-ны боловсрол хариуцсан арга зүйч: Х.Серикбол

9.    Биеийн тамир, эрүүл мэндийн боловсрол хариуцсан арга зүйч: Х.Заманбек

10.  Хүүхдийн хөгжил хамгаалал, сурах бичиг, сургалтын орчин хариуцсан арга зүйч: З.Нургүл

11.  Статистик мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах арга зүйч: Н.Клара

12.  Бага боловсрол хариуцсан арга зүйч: Ш.Сайрангүл

13.  Гадаад хэлний боловсрол хариуцсан ахлах арга зүйч: У.Ботакөз

14.  Казах хэл, уран зохиолын боловсрол хариуцсан ахлах арга зүйч: И.Асемгүл

15.  Байгал ухаан /биологи, хими, газар зүй/-ны боловсрол хариуцсан арга зүйч: М.Сержан

16.  Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан арга зүйч: Т: Майра

17.  Цахим технологи, мэдээллийн сүлжээ хариуцсан арга зүйч: С.Алтыншаш
 
18.  Дүрслэх урлаг, зураг зүй, технологийн боловсрол хариуцсан арга зүйч: Н.Елик
 
19.  Нягтлан бодогч: Н.Мухтар
 
20.  Нярав: Е.Марат
 
21.  Архивын ажилтан: Х.Дамеш
 
22:  Бичиг хэргийн ажилтан: Б.Уранцэцэг
 
23. Жолооч: Х. Бердибек
 
24. Өдрийн жижүүр: Т.Мадет
 
25. Үйлчлэгч: С.Ажар
Back to content